Meet the Team

http://compliance360.mt/wp-content/uploads/2023/01/DA_0M7A7966-e1673615662974-320x402.jpg

Robert Ancilleri

Director

http://compliance360.mt/wp-content/uploads/2023/01/DA_0M7A8044-e1673615638488-320x397.jpg

Martin Borg

Chief Executive Officer

http://compliance360.mt/wp-content/uploads/2023/01/DA_0M7A8038-e1673615679595-320x403.jpg

Pierre Paul Gauci

Senior Advisor – Regulatory & Business

http://compliance360.mt/wp-content/uploads/2023/01/DA_0M7A8031-e1673615786171-320x403.jpg

Charlene Gauci

Manager

http://compliance360.mt/wp-content/uploads/2023/07/DA_CM6A5953-scaled-e1690470887551-320x404.jpg

Katia Vella

Manager

http://compliance360.mt/wp-content/uploads/2023/01/DA_0M7A8003-1-e1673616972505-320x405.jpg

Lara Micallef

Executive – Accounting & Administration